Přehled klíčových bodů tohoto dokumentu. Používají tyto stránky soubory cookie?

Ano, naše webové stránky používají soubory cookie.

Tento předpis o používání souborů cookie (dále jen „Předpis o používání souborů cookie“) se vztahuje na všechny digitální prostředky, prostřednictvím kterých s námi spolupracujete (dále společně jen „Digitální platformy VF“) a které zahrnují webové stránky www.thenorthface.cz (dále jen „Webové stránky“), naše e-mailové adresy a mobilní aplikace. Digitální platformy VF provozuje společnost VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarská konfederace (dále jen „my“, „náš“ a všechny pádové tvary těchto zájmen), která jedná jako správce údajů. Více informací o našem obecném předpisu o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Tento Předpis o používání souborů cookie Vám podává popis a informuje Vás o našem používání souborů cookie a jiných sledovacích technologií, jako jsou například tzv. flash cookies, záznamy ze serveru (server logs), webové majáky (web beacons) nebo pixelové značky (pixel gifs), v rámci naší obchodní činnosti, když komunikujete s Webovými stránkami nebo prostřednictvím jakýchkoliv jiných Digitálních platforem VF.

Upozorňujeme, že na webové stránky třetích stran, které mohou být propojeny s Digitálními platformami VF, se tento Předpis o používání souborů cookie nevztahuje.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny cookies“ na banneru s upozorněním na soubory cookie na Webových stránkách nebo nastavením svých preferencí ohledně souborů cookie prostřednictvím našeho nástroje vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie a podobných sledovacích technologií v souladu s Vašimi aktuálními preferencemi ohledně souborů cookie a s tímto Předpisem o používání souborů cookie.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom soubory cookie a podobné sledovací technologie takto používali, měli byste v tomto smyslu nastavit své preference ohledně souborů cookie nebo upravit nastavení prohlížeče. Svůj souhlas budete moci kdykoliv zrušit a své preference ohledně souborů cookie změnit.

Jakmile jste akceptovali používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií na Webových stránkách, zejména použitím funkce „Preference ohledně souborů cookie“ na cookie banneru umístěném na Webových stránkách, mohou být Vaše preference ve vztahu k používání souborů cookie uloženy ve formě souboru cookie za účelem Vašich budoucích návštěv na Digitálních platformách VF tak dlouho, dokud soubory cookie uložené na Vašem zařízení neodstraníte. Pokud zakážete soubory cookie, které používáme, nemusejí některé části Digitálních platforem VF fungovat tak, jak mají, a některé funkce nemusejí být v závislosti na typu cookie, které jste zakázali, dostupné.

Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které do Vašeho zařízení zasílají Webové stránky a případně i další Digitální platformy VF. Soubory cookie se ukládají do Vašeho zařízení, a tak Vás mohou Digitální platformy VF rozpoznat a ukládat o Vás vybrané informace s cílem povolit nebo zlepšit nabízenou službu. Soubor cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. jak dlouho soubor cookie zůstane na Vašem zařízení) a hodnotu, což je obvykle náhodně generované jedinečné číslo.

Pokud jde o životnost souborů cookie, mohou být použity dva typy souborů cookie, a to „relační cookies“ a „trvalé cookies“. Soubory relačních cookie (session cookies) jsou automaticky vymazávány na konci Vaší prohlížecí relace. Soubory trvalých cookie (persistent cookies) zůstávají na Vašem zařízení déle – po dobu trvání každého konkrétního souboru cookie – a zůstávají v platnosti, dokud neuplyne jejich stanovená platnost (pokud je uživatel nevymaže před datem uplynutí platnosti).

Webové servery mohou používat soubory cookie k identifikaci uživatelů a sledování toho, jak se pohybují mezi různými stránkami na webových stránkách, a k identifikaci uživatelů, kteří se na webové stránky vracejí. Soubory cookie obvykle neobsahují informace, které Vás přímo identifikují, avšak osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a z těchto souborů získaných.

V rámci Digitálních platforem VF můžeme používat také další typy sledovacích technologií, jako jsou například tzv. flash cookies, záznamy ze serveru (server logs), webové majáky (web beacons) nebo pixelové značky (pixel gifs). Tyto technologie jsou podobné souborům cookie v tom, že jsou uloženy na Vašem zařízení a mohou být použity k uchovávání informací o Vašich činnostech a preferencích.

Jaké typy souborů cookie náš web používá a k čemu slouží?

Můžeme používat různé typy souborů cookie.

Naše soubory cookie však v žádném případě nespouštějí žádné programy na zařízeních uživatelů, ani do nich nenahrávají viry a rovněž tak neumožňují žádný druh kontroly nad zařízením.

Příležitostně můžeme použít i další soubory cookie a sledovací technologie, které v této tabulce uvedeny nejsou. Aktualizovaný seznam všech souborů cookie a sledovacích technologií používaných na těchto Webových stránkách v době Vaší návštěvy Vám na požádání poskytne naše kancelář pro ochranu osobních údajů (na adrese privacy_europe@vfc.com). Veškeré soubory cookie a další sledovací technologie používané na těchto Webových stránkách můžete v každém případě vždy spravovat pomocí našeho nástroje Preference ohledně souborů cookie (Cookie Preferences).

Cookies třetích stran

Při používání Digitálních platforem VF můžete využívat celou řadu služeb a softwaru třetích stran, což znamená, že soubory cookie mohou na Vaše zařízení umístit třetí strany, jako jsou například poskytovatelé e-mailových služeb, inzerenti nebo analytické systémy (cookies třetích stran). Na umisťování těchto souborů cookie nemáme žádný vliv, a proto byste si měli na příslušných webových stránkách nebo v mobilních aplikacích třetích stran vyhledat podrobné informace o těchto souborech cookie a o tom, jakým způsobem můžete jejich používání zakázat. Je na příslušné třetí straně, aby Vás informovala o tom, že na Vaše zařízení umisťuje soubory cookies, a získala Váš souhlas před tím, než tak učiní. Neodpovídáme za žádný obsah, postupy v oblasti ochrany osobních údajů ani používání webových stránek nebo mobilních aplikací třetích stran.

Jak můžete kontrolovat, mazat nebo odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie?

1. Nastavení souborů cookie

Kliknutím na funkci „Preference ohledně souborů cookie“ (Cookie preferences), kterou naleznete na banneru souborů cookie na Webových stránkách a zde, můžete zvolit používání souborů „Funkční“ soubory cookies, „Soubory cookies pro zvýšení výkonu“ a/nebo „Cílenè“ soubory cookies, jak jsou popsány ve funkci „Preference ohledně souborů cookie“ a výše v bodu „Jaké typy souborů cookie Webové stránky používají a k čemu tyto soubory slouží?“.

V rámci funkce „Preference ohledně souborů cookie“, kterou naleznete na banneru souborů cookie na Webových stránkách, získáte informace o tom, které funkce budete, nebo nebudete mít k dispozici v závislosti na typech souborů cookies, jejichž používání na Webových stránkách povolíte.

2. Nastavení prohlížeče

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s používáním našich souborů cookie na Webových stránkách nebo si přejete zakázat používání souborů cookie na svém zařízení či upravit nastavení jejich používání, můžete tak učinit v nastaveních svého internetového prohlížeče a soubory cookie buď zakázat, nebo si vyžádat oznámení o jejich umístění na Vašem zařízení. Způsobů, jak nastavit používání souborů cookie, je celá řada. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem upravit nebo změnit nastavení Vašeho prohlížeče, naleznete v pokynech k Vašemu prohlížeči nebo na obrazovce s nápovědou (help screen); nastavení souborů cookie se obvykle nacházejí v nabídce „možnosti“ (options) nebo „preference“ (preferences) ve Vašem prohlížeči. Zde je několik užitečných odkazů:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=nl

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?s=cookies&r=5&as=s&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

- Apple Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

- zařízení iPhone a iPad: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Nemůžeme zaručit, že výše uvedené postupy budou vždy odpovídat poslední verzi Vašeho prohlížeče, protože jsou předmětem častých aktualizací a úprav.

Pokud zakážete používání našich souborů cookie, může to ovlivnit Vaše uživatelské zkušenosti s Digitálními platformami VF.

Máte rovněž možnost vymazat soubory cookie, které již byly uloženy na Vašem počítači. I v tomto případě to může negativně ovlivnit použitelnost služeb a funkcí Digitálních platforem VF.

Jakým způsobem můžeme náš Předpis o používání souborů cookie měnit?

S výjimkou případů, kdy nás v tom příslušné právní předpisy omezují, si vyhrazujeme právo tento Předpis o používání souborů cookie nebo jeho části kdykoliv dle vlastního uvážení aktualizovat a upravit. Na Webových stránkách nebo na kterékoliv jiné příslušné Digitální platformě VF je vždy zveřejněna aktuálně platná verze

Pokud tento Předpis o používání souborů cookie změníme, budeme Vás o těchto změnách informovat prostřednictvím příslušné Digitální platformy VF a/nebo přímo e-mailovým oznámením.

Datum uvedené v úvodu tohoto Předpisu o používání souborů cookie je datem jeho poslední aktualizace.

Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů?

Jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány způsobem popsaným v tomto Předpisu o používání souborů cookie, máte celou řadu práv, jejichž přehled je uveden v Příloze 1 k našemu Předpisu o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv podléhá určitým požadavkům a podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy.

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo uplatnit právo na opravu údajů, jejich vymazání, omezení jejich zpracování, právo na vznesení námitky (včetně námitky proti přímému marketingu nebo profilování) nebo právo na přenositelnost údajů, jak jsou podrobně popsána v našem Předpisu o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás způsobem uvedeným níže v bodu „Jak nás můžete kontaktovat?“.

Jak nás kontaktovat?

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete upozornit na nějaké problémy ohledně tohoto Předpisu o používání souborů cookie, případně pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo uplatnit některá svá práva uvedená výše v bodu „Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů?“, zašlete písemnou žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adresu:

VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarská konfederace – k rukám kanceláře pro ochranu osobních údajů (Privacy Office) privacy_europe@vfc.com.

Abyste mohli uplatnit některá z práv uvedených v části „Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?“ výše, musíte prokázat svou totožnost.

Veškerá naše komunikace týkající se vašich práv, jak je uvedeno v oddíle „Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?“, bude poskytována zdarma. Nicméně v případě žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, můžeme:

- účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo sdělení nebo přijetí požadovaného opatření, nebo

- rodmítnout vyhovět žádosti (tj. zcela ji zamítnout).

Společnost VF Europe BV se sídlem ve Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgie, DPH BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, působí jako zástupce společnosti VF International pro účely dodržování ochrany osobních údajů v Evropské unii.

V případě, že máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.