Předpis o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: Tento Předpis o ochraně osobních údajů byl aktualizován dne 24. února 2021 a nabývá účinnosti tímto datem.

CO JE OBSAHEM TOHOTO DOKUMENTU? CO SE DĚJE S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI, KDYŽ SPOLUPRACUJI SE SKUPINOU VF?

Tento předpis o ochraně osobních údajů (dále jen „Předpis o ochraně osobních údajů“) platí pro jakékoliv shromažďování a zpracování osobních údajů prováděné:

1. když s námi spolupracujete prostřednictvím digitálních prostředků, včetně webových stránek http://www.thenorthface.cz (dále jen „Webové stránky“), portálů a mobilních aplikací provozovaných společností VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarská konfederace (dále společně jen „Digitální platformy VF“);

2. když od společnosti VF International Sagl nebo kterékoliv její dceřiné společnosti (dále jen „my“, „náš“ a všechny pádové tvary těchto zájmen nebo „skupina VF“) kupujete nějaký produkt nebo požadujete další služby, ať již online na našich Webových stránkách nebo prostřednictvím Digitálních platforem VF, případně offline v našich obchodech, například když se obrátíte na naši zákaznickou službu se žádostí o poprodejní zákaznické služby nebo s konkrétními dotazy či požadavky;

3. když s Vámi komunikujeme v rámci naší marketingové činnosti.

Tím, že získáte přístup k Digitálním platformám VF a používáte je, nebo tím, že nám své osobní údaje poskytujete jiným způsobem, například když navštívíte naše obchody nebo když kontaktujete naši zákaznickou službu, potvrzujete, že jste se seznámili a jste srozuměni se způsobem, jakým shromažďujeme, zpracováváme, používáme a sdělujeme Vaše osobní údaje, jak je popsáno v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů.

K některým konkrétním činnostem zpracování potřebujeme získat Váš souhlas, abychom mohli Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat. Budeme-li Váš souhlas potřebovat, požádáme Vás předtím, než své osobní údaje poskytnete nebo než použijete příslušné části Digitálních platforem VF, abyste elektronicky potvrdili, že souhlasíte s danou činností zpracování, jak je popsána v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů, a to zaškrtnutím příslušných políček. Vyjádření souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka a používání těchto Webových stránek znamená, že s danou činností zpracování popsanou v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů souhlasíte. Naše záznamy o tom, že tento Předpis o ochraně osobních údajů přijímáte, o datu jeho přijetí a všech budoucích změnách tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů budou považovány za konečný písemný doklad o Vašem souhlasu.

O tomto Předpisu o ochraně osobních údajů budete také informováni - a pokud bude ke konkrétní činnosti zpracování zapotřebí Vašeho souhlasu, budete o takový souhlas požádáni - když se obrátíte na naši zákaznickou službu nebo když nám poskytnete své osobní údaje v rámci jednání v obchodech.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu se všemi zákony a právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména zákony vydanými k dané věci Evropskou unií, jako je například Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení GDPR“), a doplňujícími národními ustanoveními, jakož i příkazy a pokyny vydanými příslušnými úřady na ochranu osobních údajů, podle toho, co je relevantní (dále jen „Právní předpisy na ochranu osobních údajů“).

KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Správcem osobních údajů, (i) které jsou shromažďovány, když používáte Digitální platformy VF (vyjma případů, kdy od nás nakupujete zboží), a (ii) které jsou shromažďovány pro účely naší marketingové a profilovací činnosti, je: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarská konfederace. Další informace a způsob, jak nás kontaktovat, naleznete Kontaktujte Nás.

Společnost VF Europe BV, se sídlem na adrese Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgie, VAT BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, jedná jako zástupce společnosti VF International Sagl pro účely dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie.

Když od nás nakupujete zboží, je správcem Vašich osobních údajů místní subjekt skupiny VF, který Vám dané zboží prodává prostřednictvím našich Webových stránek (u online nákupů) nebo v obchodě (u offline nákupů). Tento místní subjekt je také správcem osobních údajů, které poskytujete, když jednáte s naší zákaznickou službou. Příslušná dceřiná společnost VF je uvedena na Vašem dokladu o nákupu. Seznam dceřiných společností VF jednajících jako správce údajů podle jednotlivých zemí je uveden na Podmínek Prodeje.

Upozorňujeme, že subjekt VF, se kterým spolupracujete (a kterému jste poskytli osobní údaje), není vždy správcem údajů. V následujících případech jedná subjekt VF, se kterým spolupracujete, jménem jiného subjektu VF, který je skutečným správcem Vašich osobních údajů (a kterému Vaše osobní údaje předává):

Na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny VF se lze obrátit prostřednictvím naší kanceláře pro ochranu osobních údajů na adresu privacy_europe@vfc.com.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE ZPRACOVÁVAJÍ?

Automatické shromažďování informací na Digitálních platformách VF

Jestliže pouze navštívíte Webové stránky a prohlédnete si je, je zpracování Vašich osobních údajů omezeno na tzv. údaje o surfování na webu, jmenovitě údaje, jejichž přenos na Webové stránky je neoddělitelnou součástí fungování systémů zajišťujících správu Webových stránek a komunikačních protokolů příznačných pro internet. Údaje o surfování na webu zahrnují například IP adresy zařízení, ze kterých se na Webové stránky připojujete, a další parametry Vašeho zařízení a operačního systému.

Údaje o surfování na webu, jako jsou ty uvedené výše, a například údaje o počtu návštěv a času stráveném na Webových stránkách shromažďujeme a zpracováváme v podstatě výhradně pro statistické účely a v souhrnné formě pro účely měření a zlepšování fungování Webových stránek. Vzhledem k samotné povaze údajů o surfování na webu mohou tyto údaje vést ke zjištění totožnosti uživatelů, jsou-li spojeny s údaji drženými třetími stranami; údaje o surfování ovšem neshromažďujeme proto, abychom je spojili se ztotožněnými uživateli, s výjimkou případů, kdy mohou být uvedené údaje v rozsahu povoleném právními předpisy použity pro účely stanovení možné odpovědnosti v případě trestných činů v oblasti informačních systému, spáchaných vůči Webovým stránkám nebo jejich prostřednictvím.

Mimoto jsou některé informace na Webových stránkách nebo jiných Digitálních platformách VF shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích technologií, jak je popsáno v našem Předpisu o používání souborů cookie, který naleznete na Předpis O Používání Souborů Cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny cookies“ na banneru s upozorněním na soubory cookie na Webových stránkách nebo nastavením svých preferencí ohledně souborů cookie prostřednictvím našeho nástroje Cookie Preference Center, vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie a podobných sledovacích technologií. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom soubory cookie a podobné technologie takto používali, měli byste v tomto smyslu nastavit své preference ohledně souborů cookie nebo upravit nastavení prohlížeče. Svůj souhlas budete moci kdykoliv zrušit a své preference ohledně souborů cookie změnit. Zakážete-li soubory cookie, které používáme, může to ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost při používání Digitálních platforem VF. Více informací naleznete v našem Předpisu o používání souborů cookie Předpis O Používání Souborů Cookie.

Informace, které nám poskytujete dobrovolně:

Shromažďujeme a zpracováváme:

1. osobní údaje, které poskytujete, když s námi spolupracujete prostřednictvím Digitálních platforem VF, například když si založíte účet, nahrajete na Webové stránky uživatelský obsah nebo vyplníte formuláře v obchodě, nebo když používáte naše mobilní aplikace. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

 • Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo
 • Vaše uživatelské jméno a heslo

2. osobní údaje, které poskytujete, když se účastníte našich marketingových aktivit/přihlásíte se k účasti na nich (ať již prostřednictvím Digitálních platforem VF nebo v našich obchodech), například když se přihlásíte k odběru našich zpravodajů nebo do našich adresářů nebo když se účastníte propagačních akcí a dalších aktivit, jako jsou věrnostní programy, soutěže a loterie apod. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

 • Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo
 • historii Vašich nákupů
 • Vaše pohlaví
 • Vaše preference a zájmy

3. osobní údaje, které poskytujete, když od nás nakupujete zboží (ať již online nebo v našich obchodech). Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

 • Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo
 • historii produktů, které nakupujete
 • podrobné údaje ohledně Vaší transakce

4. osobní údaje, které poskytujete, když jednáte s naší zákaznickou službou, například když zašlete dotaz ohledně nějakého produktu, poskytnete nám zpětnou vazbu, kontaktujete naše telefonní centrum zákaznických služeb za účelem podpory nebo si od naší zákaznické služby vyžádáte konkrétní pomoc či službu. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

 • Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo
 • historii produktů, které nakupujete
 • informace ohledně důvodů, proč jste kontaktovali zákaznickou službu
 • obsah Vaší komunikace týkající se Vašeho jednání se zákaznickou službou

V případě, že jste nám poskytli osobní údaje jiné osoby (například při používání funkce pošlete e-mail příteli, funkce dárkové karty nebo jiné funkce), tímto v rozsahu povoleném platnými právními předpisy potvrzujete, že jste oprávněni nám tyto osobní údaje poskytnout a že jste o tom danou osobu informovali – a že jste tam, kde je to nutné, obdrželi souhlas takové osoby se zpracováním jejích osobních údajů pro účely stanovené v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů.

Where you have provided us with personal data about another person (for example when using the function e-mail to a friend, gift card functionalities or other purposes), to the extent permitted by applicable laws you hereby confirm that you are entitled to communicate such personal data to us and that you have informed said person about - and where necessary, have obtained his/her consent to - the processing of his/her personal data for the purposes set out in this Privacy Policy.

ZA JAKÝMI ÚČELY JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

 1. VF International Sagl, jako správce údajů, zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:
  1. provozovat a spravovat Digitální platformy VF, včetně následujícího:
   • poskytovat Vám služby nebo funkce, které požadujete na Digitálních platformách VF;
   • vytvořit Váš účet a spravovat Vaši registraci na Digitálních platformách VF;
   • zlepšovat Vaše uživatelské zkušenosti s prohlížením a zlepšovat Digitální platformy VF;
  2. provozovat marketingové činnosti pro skupinu VF, včetně následujícího:
   • pro účely přímého marketingu například:
    • spravovat Vaše přihlášení se k odběru našich zpravodajů nebo do adresáře či věrnostních programů;
    • umožnit účast na propagačních akcích a jiných aktivitách, jako jsou soutěže a loterie;
    • zasílat Vám (na základě Vašeho souhlasu, který je dobrovolný), mimo jiné prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiných prostředků elektronické komunikace, jako jsou například zprávy SMS, MMS, fax apod., propagační informace a materiály ohledně našich produktů a služeb, zvláštních akcí týkajících se cen a propagace a aktivit, jako jsou věrnostní programy, akce, výstavy a veletrhy, které organizuje skupina VF (do které ZNAČKA náleží) nebo kterých se skupina VF účastní;
   • pro účely provádění průzkumů (na základě Vašeho souhlasu, který je dobrovolný);
   • pro účely profilování (na základě Vašeho souhlasu, který je dobrovolný);
   • ke zlepšování našich produktů a služeb;
  3. pro další účely:
   • pro účely předcházení podvodům prostřednictvím interních postupů zaměřených na ověření regulérnosti transakcí s cílem chránit naši finanční integritu a chránit Vaši osobu proti zneužití údajů a podvodným nákupům; a
   • pro účely plnění našich povinností podle příslušných zákonů a předpisů a pro účely stanovení a obrany zákonného práva.
 2. Místní dceřiné společnosti VF, jako správci údajů, zpracovávají Vaše osobní údaje pro následující účely:
  1. spravovat Vaše nákupy zboží (online i v našich obchodech):
   • - toto zahrnuje veškeré činnosti týkající se nákupu zboží, například dodávku zboží, fakturaci, vrácení a výměnu zboží, obdržení náhrady, nákup a použití dárkových karet a případně elektronických dárkových karet, činnosti týkající se plateb, včetně používání poukázek;
  2. poskytovat Vám naše zákaznické služby (viz podrobné informace v bodu 3 níže), včetně následujícího:
   • poskytovat Vám poprodejní služby;
   • odpovídat na Vaše žádosti o informace, dotazy, sdělení nebo zpětnou vazbu;
   • pro účely interního školení a zlepšování našich zákaznických služeb;
  3. pro další účely:
   • pro účely předcházení podvodům prostřednictvím interních postupů zaměřených na ověření regulérnosti transakcí s cílem chránit naši finanční integritu a chránit Vaši osobu proti zneužití údajů a podvodným nákupům; a
   • pro účely plnění našich povinností podle příslušných zákonů a předpisů a pro účely stanovení a obrany zákonného práva.
 3. Doplňující informace ohledně našich zákaznických služeb

  Naši zákaznickou službu řídí společnost VF Northern Europe Ltd nebo náš externí poskytovatel služeb, společnost Concentrix Services Bulgaria EOOD, se sídlem na adrese 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofie, Bulharsko, která s Vámi spolupracuje a poskytuje Vám služby jménem místní dceřiné společnosti VF, od níž jste zakoupili zboží. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, když kontaktujete naši zákaznickou podporu a centrum telefonické podpory, které s Vámi mohou komunikovat prostřednictvím e-mailu, chatu a telefonu. Centrum telefonické podpory zaregistruje Vaše telefonní číslo pro účely zpětného volání a služeb administrativní podpory s cílem poskytnout Vám požadovanou podporu a informace. V některých případech a v rozsahu, ve kterém to není zakázáno příslušnými právními předpisy, může být hovor nahráván a e-mailové zprávy mohou být ukládány pro účely interního školení, kontroly kvality a ověřování. O nahrávání komunikace budete vždy informováni předem a budete mít možnost proti tomuto nahrávání vznést námitku, vyjma případů, kdy to bude nutné pro účely ověření v souvislosti s Vaším nákupem nebo z jiných důvodů, jak je povoleno příslušnými právními předpisy.

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POPSANÉHO V TOMTO DOKUMENTU?

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro účely popsané v části „Za jakými účely jsou moje osobní údaje zpracovávány?,“ a to na základě některého z následujících právních základů:

 • zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (článek 6 bod 1 písm. b) Nařízení GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů našich spřízněných osob či oprávněných zájmů jiných třetích osob a tyto zájmy mají přednost před Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami (článek 6 bod 1 písm. f) Nařízení GDPR); naše oprávněné zájmy zahrnují především zájem řídit a spravovat smluvní vztah s Vámi, odpovídat na Vaše konkrétní dotazy, žádat Vás o zpětnou vazbu s cílem zlepšovat naše Webové stránky a naše produkty nebo provozovat ostatní obecné marketingové činnosti; a
 • v případě, že je ke zpracování Vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu, nutný Váš souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě takového souhlasu (článek 6 bod 1 písm. a) Nařízení GDPR).

JAK DLOUHO BUDOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby byly naplněny konkrétní účely zpracování, popsané v tomto dokumentu. To může trvat až 10 let od ukončení smluvního vztahu s Vámi (tj. doba promlčení pro uplatnění právních nároků ve většině zemí Evropského hospodářského prostoru), nebude-li podle příslušných právních předpisů platit kratší či delší doba pro uchovávání osobních údajů.

JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Přijali jsme závazek chránit zabezpečení a důvěrnost Vašich osobních údajů. Provádíme odpovídající technická a organizační opatření k tomu, abychom zamezili byť i jen náhodné ztrátě a zničení údajů, neoprávněnému přístupu k nim a jejich nezákonnému nebo nepoctivému použití, a vyžadujeme, aby totéž činili i všichni poskytovatelé služeb a/nebo třetí strany, které tyto osobní údaje zpracovávají naším jménem nebo dle našich pokynů. Informační systémy a softwarové programy jsou navíc nakonfigurovány tak, aby byly osobní a identifikační údaje používány pouze tehdy, když je to nezbytné k naplnění konkrétního účelu zpracování, o který v daném případě jde.

K zajištění ochrany osobních údajů před riziky popsanými výše využíváme celou řadu pokročilých bezpečnostních technologií a postupů. Osobní údaje poskytnuté uživateli jsou například ukládány na zabezpečených serverech, které se nacházejí na místech s omezeným přístupem. Při předávání některých údajů po internetu jsou navíc používány šifrovací technologie, jako je například protokol SSL (Secure Socket Layer).

Je nicméně třeba mít na paměti, že žádný elektronický přenos nebo uchovávání informací nejsou stoprocentně bezpečné. Z tohoto důvodu, navzdory bezpečnostním opatřením, která k ochraně Vašich osobních údajů provádíme, nemůžeme zaručit, že nikdy nedojde ke ztrátě, zneužití nebo úpravě údajů.

CO SE STANE S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI? KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY, KAM A ZA JAKÝMI ÚČELY?

POsobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webových stránek nebo jiných Digitálních platforem VF v rámci prodeje zboží v našich obchodech a v rámci našich zákaznických služeb jsou ukládány na servery, které pro nás jako poskytovatel služeb uchovávání údajů a hostingu zajišťuje a spravuje třetí strana – společnost Rackspace Limited, se sídlem na adrese 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, a které se nacházejí v Londýně, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Některé osobní údaje shromážděné v rámci prodeje zboží v našich obchodech mohou být uloženy lokálně v daném obchodě. Všechny tyto osobní údaje mohou být sdíleny s příjemci tak, jak je podrobně popsáno níže.

Osobní údaje sdělujeme v souladu s omezeními a za okolností, které jsou specifikovány v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů, a to na základě Vašeho konkrétního souhlasu, pokud ho vyžadují příslušné Právní předpisy na ochranu osobních údajů:

1. K Vašim osobním údajům budou mít v rámci naší organizace přístup interní a externí pracovníci, kteří je potřebují k plnění svých povinností ve vztahu k účelům zpracování uvedeným v tomto předpisu. Dbáme na to, aby tyto osoby byly vázány odpovídajícími povinnostmi, pokud jde o dodržování bezpečnosti a zachovávání mlčenlivosti.

2. K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i třetí strany – poskytovatelé služeb, které pověříme, aby zpracovávali osobní údaje naším jménem a na základě našich pokynů (jako zpracovatelé údajů). Mezi tyto zpracovatele údajů patří:

 • externí poskytovatelé služeb, na které se můžeme obrátit za účelem poskytování odborných, technických a organizačních služeb nezbytných ke správě Digitálních platforem VF a činností, které na těchto platformách probíhají, jako je například prodej zboží a s ním související činnosti, řízení funkcí, které nabízejí Digitální platformy VF, a aktivity a služby, ke kterým se můžete přihlásit nebo si je vyžádat prostřednictvím Digitálních platforem VF, jakož i služby sloužící výhradně k naplnění dalších účelů zpracování uvedených v tomto předpisu;
 • externí poskytovatelé služeb, na které se můžeme obrátit za účelem uzavírání kupních transakcí a zpracování plateb prostřednictvím naší platformy e-commerce;
 • externí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují správu a podporu Digitálních platforem VF, příslušné platformy e-com a veškerých předprodejních i poprodejních činností, jako je například zpracování objednávek, výkonnostní marketing, finanční služby, řízení skladových zásob a řízení vztahů se zákazníky;

Seznam těchto zpracovatelů údajů s uvedením místa jejich působení Vám na požádání poskytne naše kancelář pro ochranu osobních údajů. Tito zpracovatelé údajů jsou vázáni odpovídajícími smluvními povinnostmi provádět příslušná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

3. Vaše osobní údaje mohou být dále sděleny dalším společnostem ze skupiny VF v rámci Evropského hospodářského prostoru, které zpracovávají osobní údaje jménem jednoho či více správců údajů uvedených výše. Seznam těchto společností ze skupiny VF s uvedením místa jejich působení Vám na požádání poskytne naše kancelář pro ochranu osobních údajů. Například společnost VF Europe BV zajišťuje účetní služby a služby administrativní podpory a společnost VF Northern Europe Ltd zajišťuje poprodejní služby zákazníkům, a to v pozici zpracovatele údajů pro správce údajů uvedené výše v bodu nazvaném „Kdo je správcem mých osobních údajů“.

4. Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s institucemi, úřady, veřejnými subjekty, bankami a finančními institucemi, odborníky, nezávislými konzultanty, včetně externistů, obchodními partnery a jinými oprávněnými příjemci povolenými příslušnými zákony a právními předpisy, například v případě soudních řízení, žádostí příslušných soudů a úřadů nebo na základě jiné právní povinnosti, za účelem hájení našich práv a ochrany našeho majetku a Digitálních platforem VF.

5. A konečně Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také třetím stranám v případě fúzí, akvizic nebo převodů jakéhokoliv našeho majetku, produktů, webových stránek nebo provozních činností.

Vyjma výše uvedených případů nebudou osobní údaje sdíleny s žádnými třetími stranami, fyzickými ani právnickými osobami, které k nám nemají žádný vztah nebo které pro nás neprovádějí žádnou obchodní, odbornou nebo technickou funkci.

Toto předávání údajů probíhá na základě právních základů pro zpracování, které jsou uvedeny v bodu 3 výše.

Tito výše uvedení příjemci se mohou nacházet v jiných zemích, než je ta, v níž byly údaje původně shromážděny, ale Vaše osobní údaje budou v zásadě předávány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo do jiných zemí, u nichž Evropská komise vydala rozhodnutí o tom, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

V případě, že je některý z výše uvedených příjemců usazen v zemi mimo Evropský hospodářský prostor, pro kterou Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, a která tudíž nezajišťuje stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, jaká je poskytována v rámci Evropského hospodářského prostoru, přijmeme odpovídající záruky, mezi které patří zejména příslušné smlouvy o předávání osobních údajů, založené na standardních smluvních doložkách Evropské komise pro předávání údajů do třetích zemí (článek 46 bod 2 písm. c) Nařízení GDPR), nebo závazná podniková pravidla (článek 47 Nařízení GDPR). Pokud chcete získat kopii těchto odpovídajících záruk, obraťte se na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adresu privacy_europe@vfc.com.

In case any of the above recipient is established in a country outside the EEA that is not covered by an adequacy decision of the European Commission and therefore does not provide the same level of protection for your personal as in the EEA, we shall implement appropriate safeguards, including, but not limited to relevant data transfer agreements based on the EU Commission Standard Contractual Clauses for the transfer of data to third countries (Article 46, 2., (c) of the GDPR,) or binding corporate rules (Article 47 of the GDPR). A copy of these appropriate safeguards may be obtained by contacting our Privacy Office at privacy_europe@vfc.com

JSEM POVINEN/POVINNA POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE? JAKÉ JSOU DŮSLEDKY, POKUD JE POSKYTNOUT ODMÍTNU?

Vyjma případů, kdy se jedná o údaje o surfování na webu (viz bod 3 výše – „Jaké osobní údaje se zpracovávají?“), může být poskytnutí Vašich osobních údajů vyžadováno jako nezbytná podmínka uzavření nebo plnění smlouvy, včetně poskytování některých služeb a funkcí nabízených Digitálními platformami VF, jako je například zaregistrování se na Webové stránky, přihlášení se k odběru našich zpravodajů, nákup zboží prostřednictvím Webových stránek nebo v našich obchodech, správa účasti ve věrnostních programech, propagace a jiné aktivity, o kterých budou informovat Digitální platformy VF nebo naše obchody, odpovídání na žádosti o informace a dotazy a jejich vyřizování, komunikace a poskytování zpětné vazby. Za výše uvedených okolností by nám Vaše odmítnutí poskytnout své osobní údaje znemožnilo plnit smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby, produkty či informace tak, jak je uvedeno výše.

Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely průzkumu, marketingové nebo jiné profilovací účely, jak jsou uvedeny výše, je nepovinné; Vaše odmítnutí poskytnout své osobní údaje pro tyto účely nebude mít žádný dopad na uzavření nebo plnění smlouvy. Tam, kde to vyžadují Právní předpisy na ochranu osobních údajů, si před tím, než přistoupíme ke zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely, vyžádáme Váš předchozí souhlas.

OBSAHUJÍ DIGITÁLNÍ PLATFORMY VF PRVKY, KTERÉ MAJÍ POD KONTROLOU TŘETÍ STRANY? KDO JE ZA TYTO PRVKY ODPOVĚDNÝ?

Digitální platformy VF mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, jakož i objekty nebo prvky, které mají pod kontrolou třetí strany.

Příkladem toho jsou zásuvné moduly, takzvané plug-iny, které mohou propojovat Digitální platformy VF se sociálními sítěmi („plug-in sociálních sítí“) a které jsou obvykle označeny logem příslušné sociální sítě. Pokud na některé Digitální platformě VF používáte plug-in sociálních sítí, může Váš prohlížeč takové sociální síti odesílat vybrané údaje o Vás, jako jsou například Vaše uživatelské identifikační údaje, informace o příslušné Digitální platformě VF, datum, čas a další informace ohledně prohlížeče. Tyto informace pak budou sociální sítě, vlastněné a provozované třetími stranami, zpracovávat v souladu se svými předpisy o ochraně osobních údajů.

K prvkům, objektům, plug-inům, souborům cookies, webovým majákům ani jiným položkám či sledovacím technologiím vlastněným a provozovaným třetími stranami, které jsou k dispozici na Digitálních platformách VF nebo na webových stránkách příslušných třetích stran a ke kterým mají uživatelé na Digitálních platformách VF nebo z nich přístup, nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu, stejně jako nemáme kontrolu nad příslušnými postupy používanými při zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto prvků nebo webových stránek. Z tohoto důvodu se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za tyto prvky a webové stránky. Pokud se tedy chcete seznámit s podmínkami zpracování osobních údajů na takových webových stránkách třetích stran, měli byste si prostudovat předpisy o ochraně osobních údajů, které se na ně vztahují.

JAKÁ MÁM PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MOHU UPLATNIT?

Jste oprávněni kdykoliv uplatnit svá práva, která máte dle příslušných Právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu, omezení jejich zpracování, vymazání, vznesení námitky (můžete například kdykoliv bezplatně vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu), právo na přenositelnost údajů a právo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete rovněž podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.

Přehled toho, co výše uvedená práva obnášejí a jak je můžete uplatnit, naleznete v Příloze 1 k tomuto Předpisu o ochraně osobních údajů.

Pokud byste měli nějaký dotaz nebo požadavek týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností VF, obraťte se na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adresu privacy_europe@vfc.com.

MŮŽEME TENTO PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚNIT?

Vyhrazujeme si právo tento Předpis o ochraně osobních údajů nebo jeho části kdykoliv aktualizovat či upravit, a to v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Na Webových stránkách nebo na kterékoliv jiné příslušné Digitální platformě VF je vždy zveřejněna aktuálně platná verze. Pokud tento Předpis o ochraně osobních údajů změníme, budeme Vás o těchto změnách informovat prostřednictvím příslušné Digitální platformy VF a/nebo přímo e-mailovým oznámením.

Datum uvedené v úvodu tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů je datem jeho poslední aktualizace.

PŘÍLOHA 1 – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány způsobem popsaným v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů, máte celou řadu práv, jejichž přehled uvádíme níže. Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv podléhá určitým požadavkům a podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy.

Právo na přístup k údajům

V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo si od nás vyžádat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelech jejich zpracování a příjemcích nebo kategoriích příjemců. Toto právo však není absolutní, jelikož musíme zároveň brát v potaz i práva a svobody jiných osob. Pokud si vyžádáte více než jednu kopii osobních údajů, které zpracováváme, můžeme si účtovat přiměřený poplatek na pokrytí administrativních nákladů.

Právo na opravu údajů

Máte právo vyžádat si, abychom opravili nepřesné osobní údaje o Vaší osobě. V závislosti na účelech zpracování máte rovněž právo vyžádat si doplnění neúplných osobních údajů, například formou poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Právo na vymazání údajů („právo být zapomenut“)

Za určitých okolností, které jsou vymezeny příslušnými právními předpisy, máte právo vyžádat si, abychom osobní údaje o Vaší osobě vymazali. Pokud Váš požadavek spadá pod některou z těchto okolností, neprodleně Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud nebylo z technických a organizačních důvodů možné Vaše osobní údaje vymazat, zajistíme, aby došlo k jejich úplné a nevratné anonymizaci tak, že již o Vás tyto osobní údaje mít nebudeme.

Právo na omezení zpracování údajů

Za určitých okolností, které jsou vymezeny příslušnými právními předpisy, máte právo vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje s výjimkou jejich uložení zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, uplatnění či obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností, které jsou vymezeny příslušnými právními předpisy, máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jinému správci údajů, nebo pokud je to technicky proveditelné, si vyžádat, abychom tyto osobní údaje předali jinému správci údajů přímo my.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností, které jsou vymezeny příslušnými právními předpisy, máte právo vznést kdykoliv z důvodu týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů a my můžeme být povinni přestat Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů pro takové zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo nutnost takového zpracování z důvodu určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů nebo pro statistické účely.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést proti takovému zpracování pro účely přímého marketingu kdykoliv námitku (včetně profilování ve vztahu k takovému přímému marketingu).

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

S výhradou určitých omezení máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování údajů, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud jste udělili svůj souhlas s jakýmikoliv činnostmi zpracování osobních údajů, které jsou popsány v tomto Předpisu o ochraně osobních údajů, můžete tento svůj souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo uplatnit kterákoliv z výše uvedených práv, měli byste se obrátit písemně na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adresu privacy_europe@vfc.com a doložit svoji totožnost.

Veškerá sdělení v souvislosti s Vašimi právy tak, jak jsou popsána výše, Vám poskytneme bezplatně. Pokud však budou žádosti zjevně nepodložené nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakování, můžeme si účtovat přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady na poskytnutí informací nebo sdělení či na provedení požadovaného úkonu, nebo případně můžeme odmítnout takovou žádost splnit.

Pokud máte nějakou stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů, máte právo předložit ji příslušnému dozorovému úřadu.

Right to withdraw consent

If you have declared your consent for any personal data processing activities as described in this Privacy Policy, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to withdrawal of the consent.

If you wish to access such personal data or exercise any of the rights listed above, you should apply in writing, providing evidence of your identity, to our Privacy Office at privacy_europe@vfc.com.

Any communication from us in relation to your rights as detailed above will be provided free of charge. However, in case of requests that are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, we may charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested; or refuse to act on the request.

In case you have a complaint about the processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority.