Použití internetových stránek značky

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Kdo jsme? K čemu tyto Internetové stránky slouží?

Tyto podmínky použití („Podmínky použití“) upravují vaše používání těchto internetových stránek http://www.thenorthface.eu („Internetové stránky“). Internetové stránky vlastní a provozuje společnost VF INTERNATIONAL S.A.G.L., se sídlem na adrese Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Švýcarsko, IČO Stabio – CH-514.4.028.163-8, DIČ CHE-111.650.898 („THE NORTH FACE®“ nebo „naše společnost“), jejíž kapitál činí 1 901 000 CHF. Naši společnost lze kontaktovat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás, kterou spravuje zákaznická služba společnosti. Naše společnost používá Internetové stránky za účelem propagace a poskytování informací týkajících se výrobků THE NORTH FACE® a také prodejen THE NORTH FACE® a propagační iniciativy.

Na Internetových stránkách si můžete rovněž zakoupit výrobky THE NORTH FACE®. V případě, že si zakoupíte výrobky na Internetových stránkách, váš nákup se řídí našimi Prodejními podmínkami, v nichž jsou rovněž podrobně uvedeny podmínky, za kterých vám společnost VF Group výrobky prodává.

2. Co když budu vyzván(a), abych si založil(a) účet?

Abyste měli přístup ke specifickým funkcím Internetových THE NORTH FACE® (například si prohlédli historii objednávek), jste povinni se zaregistrovat a založit si osobní účet („Účet“). Ponesete odpovědnost za veškerou aktivitu, k níž dojde prostřednictvím vašeho Účtu, ledaže byl váš Účet prokazatelně použit třetí osobou bez vašeho souhlasu. Odpovídáte za ochranu svých přístupových údajů a za jejich zachování důvěrnými. THE NORTH FACE® nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, k níž dojde v důsledku nesplnění výše uvedených povinností. THE NORTH FACE® je oprávněna kdykoli a bez předchozího oznámení činnost vašeho Účtu ukončit nebo pozastavit, pokud: i) se THE NORTH FACE® domnívá, že při používání svého Účtu porušujete tyto Podmínky použití, ii) se THE NORTH FACE® domnívá, že váš Účet používá třetí osoba bez vašeho souhlasu nebo iii) THE NORTH FACE® pro přiměřenou bezpečnost nebo pro účely údržby. Svůj Účet můžete kdykoli zrušit tak, že kontaktujete zákaznickou službu prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

3. Jaké osobní údaje o mne THE NORTH FACE® zpracovává?

Abyste měli přístup k funkcím Internetových THE NORTH FACE®, včetně částí pro registrované uživatele nebo přihlášení k odběru newsletteru, budeme po vás případně požadovat, abyste poskytli určité osobní údaje. Činnosti, které v rámci zpracování uvedených údajů vykonáváme, jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s našimi postupy a zásadami týkajícími se zpracování osobních údajů nesouhlasíte, vyzýváme vás, abyste okamžitě přestali používat tyto Internetové stránky.

4. Co když nahraji mnou vytvořený obsah nebo komentáře?

Na Internetových stránkách jsou sekce, které umožňují uživatelům nahrávat obsah vytvořený uživatelem („UGC“), například abyste mohli nahrát fotografie nebo zveřejnit komentáře. Ve vztahu k výše uvedenému UGC je THE NORTH FACE® pouhým poskytovatelem hostingu a za samotný obsah nenese žádnou odpovědnost.

Nesmíte nahrát žádný UGC, který je protiprávní, nemravný, neslušný nebo hanlivý nebo který podporuje rasovou, etnickou či sexuální diskriminaci nebo nenávist nebo který porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů třetích osob. Nesmíte nahrát žádný UGC, který obsahuje jakékoli údaje o nezletilých osobách, včetně fotek. THE NORTH FACE® si vyhrazuje právo odstranit z Internetových THE NORTH FACE® jakýkoli UGC, který dle jejího výhradního uvážení nesplňuje výše uvedené požadavky. V případě, že bude takový UGC z Internetových THE NORTH FACE® odstraněn, bude činnost Účtu příslušné osoby, která obsah nahrála, případně pozastavena nebo ukončena.

5. Podmínky používání hashtagu #THENORTHFACE®. Co se rozumí tímto hashtagem? S čím uděluji souhlas?

Pokud jste sem byli přesměrováni, je to z toho důvodu, že THE NORTH FACE® dala like vaší fotce nebo jinému obsahu, který jste zveřejnili online („UGC“) s hashtagem obsahujícím ZNAČKU (tj. hashtagem obsahujícím název THE NORTH FACE® nebo jiný obchodní název či ochrannou známku, které patří THE NORTH FACE®), a THE NORTH FACE® by ji/jej ráda prezentovala na svých internetových stránkách a/nebo na své stránce na sociálních sítích. Aby tak mohla učinit, potřebuje THE NORTH FACE® váš souhlas s použitím vaší fotky a osobních údajů, které případně obsahuje.

Pokud svůj souhlas udělíte, může být váš UGC zpřístupněn dalším nadšencům a podporovatelům THE NORTH FACE® po celém světě. To je skvělá příležitost, jak můžete na internetových stránkách THE NORTH FACE® sdílet svůj styl s celým světem!

Pokud odpovíte na naši zprávu pomocí hashtagu „#ANOTHENORTHFACE®“, udělíte tím THE NORTH FACE® neomezené, nevýhradní, převoditelné, trvalé a celosvětové právo užívat příslušný UGC, které může být poskytnuto na základě licence. THE NORTH FACE® bude oprávněna (nikoli povinna) používat váš UGC jakýmkoli způsobem a pro jakékoli účely, včetně ukládání, uchovávání, kopírování, rozmnožování, zveřejňování, předávání, šíření, zobrazování, pozměňování, překládání, začlenění do jiných materiálů a jiného obchodního využití. Výše uvedená použití zahrnují prezentaci vašeho UGC na internetových stránkách THE NORTH FACE®, v internetových obchodech a na oficiálních stránkách na sociálních sítích a rovněž během jakýchkoli akcí nebo kampaní. Neposkytujte nám svůj souhlas s použitím UGC, pokud nechcete, aby podléhal výše uvedeným podmínkám používání hashtagu #THENORTHFACE®.

Odpovíte-li pomocí hashtagu „#ANOTHENORTHFACE®“, rovněž se zaručujete, že a) vám bylo alespoň osmnáct let, b) vlastníte ke svým fotografiím veškerá práva, c) v případě, že váš UGC zahrnuje prvky náležející třetí osobě (například fotka zobrazující vašeho přítele/přítelkyni), že jste obdrželi veškeré nezbytné souhlasy příslušné třetí osoby (včetně například licence na autorská práva a/nebo souhlas z hlediska zákona o ochraně osobních údajů), d) použití vašeho UGC značkou neporušuje práva žádné třetí osoby ani neporušuje žádný zákon a že souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání hashtagu #THENORTHFACE®.

Konečně, odpovíte-li pomocí hashtagu „#ANOTHENORTHFACE®“, zavazujete se odškodnit a ochránit ZNAČKU a jakoukoli osobu jednající jménem THE NORTH FACE® ve vztahu k jakýmkoli nárokům, škodám, odpovědnosti a nákladům vzniklým THE NORTH FACE® v souvislosti s pravidelným používáním UGC, jak je popsáno výše.

V závislosti na tom, co zahrnuje váš UGC, a rovněž na státu, v němž se nacházíte, budou název vašeho účtu na sociálních sítích a váš příslušný UGC případně zahrnovat osobní údaje, k nimž má THE NORTH FACE® oprávněný přístup a které je oprávněna zpracovávat v souvislosti s použitím vašeho UGC.

Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují činnosti zpracování, které THE NORTH FACE® vykonává v souvislosti s vašimi osobními údaji, včetně údajů, které budou THE NORTH FACE® případně poskytnuty v rámci vašeho účtu na sociálních sítích a/nebo nahraného UGC. THE NORTH FACE® výše uvedené osobní údaje použije pro účely uvedené v podmínkách používání hashtagu #THENORTHFACE®.

Pokud s našimi postupy a zásadami týkajícími se zpracování osobních údajů nesouhlasíte, pak na náš komentář pod vaším příslušným UGC neodpovídejte pomocí hashtagu „#ANOTHENORTHFACE®“.

Odpovíte-li na komentář účtu THE NORTH FACE® pomocí „#ANOTHENORTHFACE®“, udělujete THE NORTH FACE® výslovný a konkrétní souhlas s použitím výše popsaných osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

Chcete-li být informováni o výrobcích a iniciativách THE NORTH FACE®, zde se prosím přihlaste k odběru příslušného newsletteru.

Udělení práv k užívání a souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat jedním z níže uvedených způsobů:

1. zasláním e-mailu THE NORTH FACE®, jak je uvedeno na naší stránce Kontaktujte nás,
2. odstraněním UGC z příslušné internetové stránky/sociální sítě nebo zrušením souvisejících hashtagů obsahujících ZNAČKU,
3. kliknutím na tlačítko NAHLÁSIT, které naleznete na internetových stránkách THE NORTH FACE® nebo na její stránce na sociálních sítích, kde je váš UGC prezentován,
4. aktivováním nástroje pro odhlášení dostupného na internetové stránce olapic.com/trust,
5. pokud jde o Instagram, nastavením svého profilu na Instagramu na soukromý nebo nastavením příslušné fotografie na soukromou.

V nejvyšším rozsahu přípustném platným právem THE NORTH FACE® v žádném případě neponese odpovědnost za i) žádné zvláštní, nepřímé, náhodné ani následné ztráty, náklady, škody, poplatky nebo výdaje ani ii) ušlý zisk ani iii) ztrátu obchodní činnosti, pověsti, obchodních příležitostí ani iv) ztrátu příjmu, předpokládaných úspor ani v) ztrátu nebo poškození dat nebo informací ani vi) jakékoli znehodnocení, k němuž dojde v souvislosti s použitím vašeho UGC, jak je popsáno výše, na základě deliktní, smluvní či jakékoli jiné právní teorie, i kdyby byla THE NORTH FACE® informována o možnosti, že může k takové škodám dojít.

6. Kdo je vlastníkem obsahu a materiálů na výše uvedených Internetových stránkách?

Informace na výše uvedených Internetových stránkách spolu s jakýmikoli jinými materiály obsaženými na těchto Internetových stránkách jsou chráněny autorským právem THE NORTH FACE®. VEŠKERÁ PRÁVA JSOU VYHRAZENA. Jednotlivé stránky nebo materiály mohou obsahovat různá oznámení o vlastnických právech.

Veškeré zapsané obchodní názvy a ochranné známky na výše uvedených Internetových stránkách jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti THE NORTH FACE® APPAREL CORP. nebo jejích spřízněných subjektů. Není-li v tomto článku výslovně uvedeno (nebo vám výslovně písemně oznámeno) jinak, společnost THE NORTH FACE® APPAREL CORP., její spřízněná THE NORTH FACE® ani žádný z jejích dodavatelů neudělují žádné osobě jakékoli výslovné nebo nepřímé právo k jakýmkoli patentům, autorským právům, ochranným známkám nebo informacím o obchodním tajemství. VEŠKERÁ PRÁVA JSOU VYHRAZENA.

Zveřejněním jakéhokoli UGC na Internetových stránkách zaručujete, že jste oprávněni tak činit a v případě potřeby jste získali veškeré řádné souhlasy příslušných třetích osob (například držitelů práv duševního vlastnictví nebo subjektů osobních údajů). Bude se mít za to, že výše uvedený obsah není důvěrný a není chráněn vlastnickými právy. Ve vztahu k UGC, který jste poskytli, udělujete THE NORTH FACE® neomezenou, výhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci k užívání uvedeného UGC, kterou lze dále poskytnout na základě licence, a to jakýmkoli způsobem a pro jakékoli účely, zejména ukládání, uchovávání, kopírování, rozmnožování, zveřejňování, předávání, šíření, zobrazování, pozměňování, překládání, začlenění do jiných materiálů a jiného obchodního využití. THE NORTH FACE® vás tak vyzývá, abyste prostřednictvím Internetových THE NORTH FACE® nezasílali žádný obsah, příspěvek ani informace, pokud nechcete, aby podléhaly výše uvedeným podmínkám.

7. Jakou odpovědnost ponese THE NORTH FACE® za jakýkoli problém, k němuž případně dojde v době, kdy budu používat výše uvedené Internetové stránky?

Usilovně pracujeme na tom, abychom tyto Internetové stránky udělali zajímavými a uživatelsky vstřícnými, nemůžeme však zaručit, aby se našim uživatelům líbilo úplně všechno. Před použitím našich Internetových THE NORTH FACE® si pozorně přečtěte níže uvedené vyloučení odpovědnosti.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY POUŽIVAT VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. KVŮLI POČTU MOŽNÝCH DOSTUPNÝCH ZDROJŮ INFORMACÍ A VZHLEDEM K RIZIKŮM A NEJISTOTÁM, KTERÉ JSOU SPJATY S ELEKTRONICKÝM ŠÍŘENÍM, MŮŽE DOJÍT K PRODLENÍM, OPOMINUTÍM, NEPŘESNOSTEM NEBO JINÝM PROBLÉMŮM S VÝŠE UVEDENÝMI INFORMACEMI. JESTLIŽE NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO MATERIÁLY, KTERÉ JSOU JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM DOSTUPNÉ, SPOLÉHÁTE, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO.

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY JSOU VÁM ZPŘÍSTUPNĚNY JAK LEŽÍ A BĚŽÍ, S VEŠKERÝMI NEDOSTATKY. VÝŠE UVEDENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY, SPOLEČNOST THE NORTH FACE® APPAREL CORP., JEJÍ SPŘÍZNĚNÁ THE NORTH FACE®, JAKÁKOLI Z OSOB PŘISPÍVAJÍCÍCH NA VÝŠE UVEDENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEMOHOU ZARUČIT A NEZARUČUJÍ NEEXISTENCI VAD, PŘESNOST, ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, NEPORUŠENÍ ANI OBCHODOVATELNOST INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH THE NORTH FACE® ANI JEJICH VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANI NEZARUČUJÍ, ŽE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY JSOU BEZCHYBNÉ, NEPŘETRŽITĚ DOSTUPNÉ A PROSTÉ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK. NAPŘÍKLAD NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE VZHLED A BARVY NAŠICH VÝROBKŮ POPSANÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, KTERÉ SE ZOBRAZÍ NA VAŠÍ OBRAZOVACE, BUDOU ODPOVÍDAT SKUTEČNÉMU VZHLEDU VÝROBKŮ DOSTUPNÝCH V REÁLNÉM NEBO INTERNETOVÉM OBCHODU.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PLATNÝM PRÁVEM THE NORTH FACE® APPAREL CORP., JEJÍ SPŘÍZNĚNÁ THE NORTH FACE®, JAKÁKOLI Z OSOB PŘISPÍVAJÍCÍCH NA VÝŠE UVEDENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ LICENCE, NEBO JEJICH SPŘÍZNĚNÉ OSOBY, ZÁSTUPCI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESOU ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K VÁM ANI JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA VÝŠE UVEDENÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, ZEJMÉNA ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ ČI OBDOBNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ÚŠLÝ ZISK, ZTRÁTA OBCHODNÍ ČINNOSTI, ÚSPOR NEBO DAT A NÁROKY TŘETÍCH OSOB, I KDYBY BYLA NAŠE SPOLEČNOST PŘEDEM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI, ŽE MŮŽE K TAKOVÝM ŠKODÁM DOJÍT.

VÝŠE UVEDENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT PRVKY NEBO ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY, JEJICHŽ ÚDRŽBU ZAJIŠŤUJÍ JINÉ SPOLEČNOSTI, FYZICKÉ OSOBY NEBO AGENTURY (NAPŘÍKLAD SEKCE INTERNETOVÝCH THE NORTH FACE®, JEJÍŽ ÚDRŽBU ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST OLAPIC, INC., OBSAHUJÍCÍ OBRÁZKY VÝROBKŮ THE NORTH FACE® ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ) A KTERÉ JSOU UVEDENY UŽIVATELŮM THE NORTH FACE® POUZE PRO PŘEHLEDNOST. THE NORTH FACE® APPAREL CORP. ANI THE NORTH FACE® NEMÁ NAD VÝŠE UVEDENÝMI PRVKY NEBO INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI, NA KTERÉ JE ODKAZOVÁNO, ŽÁDNOU KONTROLU. JSOU UVEDENY POUZE PRO PŘEHLEDNOST. ZE ZAČLENĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ NEBO ODKAZŮ NEVYPLÝVÁ ŽÁDNÁ PODPORA A THE NORTH FACE® ANI THE NORTH FACE® APPAREL CORP. NEPOSKYTUJE VE VZTAHU K TAKOVÝM PŘÍSPĚVKŮM ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST INFORMACÍ, KTERÉ VÝŠE UVEDENÉ PRVKY NEBO INTERNETOVÉ STRÁNKY OBSAHUJÍ. THE NORTH FACE® APPAREL CORP. ANI THE NORTH FACE® NESLEDUJE ANI NEPROVÁDÍ PŘEZKUM OBSAHU VÝŠE UVEDENÝCH INTERNETOVÝCH THE NORTH FACE® TŘETÍCH OSOB, A PROTO UVÁDÍ, ŽE PŘÍSTUPU PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB VYUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. VEŠKERÉ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ NEBO INTERNETOVÝCH THE NORTH FACE® (VČETNĚ PRAVIDEL POUŽITÍ A OBSAHU) SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI PŘÍSLUŠNÉ TŘETÍ OSOBY, KTERÉ VÁM DOPORUČUJEME PROSTUDOVAT.

8. Jaké je rozhodné právo? A příslušný soud v případě sporů?

Vaše použití výše uvedených Internetových stránek se ve všech ohledech řídí právním řádem Švýcarska. Právním řádem Švýcarska jako takovým se řídí výše uvedená vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti a podmínek, a to bez ohledu na kolizní normy. Výhradní příslušnost v souvislosti s jakýmikoli spory vyplývajícími z použití Internetových stránek a/nebo jakkoli souvisejícími s použitím Internetových stránek nebo těchto Podmínek použití budou mít Obchodní soudy v Curychu, s výjimkou jakéhokoli práva zahájit soudní řízení v místě obvyklého bydliště nebo domicilu uživatelů, jež vyplývá ze závazného ustanovení rozhodného práva.